ما طبیعی بودن و ارگانیک بودن عسل هانی تاج را تضمین می نماییم. کیفیت محصولات هانی تاج به طور مستمر توسط آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان مورد آزمون قرار گرفته و تایید می شود. که در لینک زیر می توانید آخرین آنالیز انجام شده روی عسل هانی تاج در مورخ سال 94  را مشاهده کرده .

برگه آزمایش عسل

ما طبیعی بودن و ارگانیک بودن عسل هانی تاج را تضمین می نماییم. کیفیت محصولات هانی تاج به طور مستمر توسط آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و درمان مورد آزمون قرار گرفته و تایید می شود. که در لینک زیر می توانید آخرین آنالیز انجام شده روی عسل هانی تاج در مورخ سال 94  را مشاهده کرده .

برگه آزمایش عسل

بیشتر

عسل طبیعی و دارویی